รายชื่ออาสาสมัครแรงงานทั้งหมด

 
 

รายชื่ออาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์


 

 ที่  ชื่อ-สกุล  ตำบล  อาชีพ
อำเภอตรอน  

 1

นายเรวัตร    มากพันธ์ บ้านแก่ง เกษตรกร
  2 นางวิลัยลักษณ์   มูลสา น้ำอ่าง เกษตรกร
  3 นายวิเชียร    พุ่มห่าน หาดสองแคว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

  4

นางสาวรุ่งรัตน์  วงศ์กวี วังแดง(เขตเทศบาล) อ.ส.ม.

  5

นางนิตยา  จันกัด

วังแดง

ตัวแทนขายประกันชีวิต

 6

นางสาวสุดารัตน์    สุขใส

ข่อยสูง

เกษตรกร

อำเภอบ้านโคก  
 1 นายอภินันท์  อินอ่อน นาขุม  กำนันตำบลนาขุม
 2 นายอุดม    สิริวัฒนาเดชา บ่อเบี้ย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
อำเภอลับแล  
 1 นางสุวรรณภานิตย์   ปิ่นเวหา ศรีพนมมาศ  สมาชิก ทต.
 2 นายเปลี่ยน  แหยมยินดี แม่พูล  เกษตรกร
 3 นายสมศักดิ์   อินทิพย์ ทุ่งยั้ง  รองนายก อบต.
 4 างสาวเยาวภา  พิมพ์โพธิ์ ชัยจุมพล นักการเมืองท้องถิ่น
 5 นางวังเวง  นิลสนธิ ด่านแม่คำมัน เกษตรกร
6 นางอำไพ   ต๊ะสุก นานกกก อ.ส.ม.
7

 นางมาลัย   ทองอยู่

ไผ่ล้อม

 เกษตรกร

8

 นายภากร   แหลมหลัก

ทุ่งยั้ง (เขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง) เกษตรกร            
อำเภอเมือง   
 1  นายเฉลิมเกียรติ   เทพประเสริฐ  แสนตอ  เกษตรกร
 2  นายพินิจ  จันทร์คำอ้าย              บ้านด่านนาขาม(เขตเทศบาล)  อ.ส.ม.
 3  นางวิวาห์    กรัณฑกาญจน์  ท่าอิฐ  ธุรกิจส่วนตัว
 4  นางสุวรรณา   นาคหลวง  น้ำริด  สมาชิก ทต.
 5  นางไสว  ใจมัง  หาดงิ้ว  เกษตรกร
6  นางอุไร   เชื้อปู่คง  คุ้งตะเภา  อ.ส.ม.
 7  นายชเลง   ศิริวัฒน์  บ้านเกาะ  ผู้ใหญ่บ้าน
 8  นายบุญ   อ่อนคง  วังกะพี้  ประธานชุมชน
9  นางสน   แย้มศรี  ท่าเสา  ค้าขาย/รับจ้าง
10  นายเกี้ยว  อยู่ยืน บ้านด่านนาขาม  ผู้ใหญ่บ้าน
11  นางผล   ตันยะ วังดิน  เกษตรกร
12 นายชัยกิจ   มณี ป่าเซ่า ผู้ใหญ่บ้าน
13 นางสาวมุกดาพร    เงินเชื้อ ผาจุก ค้าขาย
14 นางลุ่มรวย   มอญเมือง หาดกรวด เกษตรกร
15 นางรำพึง    จ๋อยฟอง งิ้วงาม รับจ้าง
16  นางสาวปภาดา   แจ้มั่น ถ้ำฉลอง เกษตรกร
17

 นางอารีรัตน์    กิกิ้ง

บ้านด่าน เกษตรกร
อำเภอน้ำปาด
 1  นางญาณันธร   สายพา แสนตอ แม่บ้าน
 2  นางกุล   จันทร์แสนตอ ห้วยมุ่น เกษตรกร
 3  นางสมคิด  อิสสระ บ้านฝาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 4  นางพ่วน   เสาวภา เด่นเหล็ก ผู้ใหญ่บ้าน
 5  นายระดับ  พิมพ์แก้ว ท่าแฝก กำนัน
 6  นางสาด  คันเทีย น้ำไผ่ เกษตรกร
 7  นางวันเพ็ญ    เนตรพรม (เขตเทศบาล)
 แสนตอ อ.ส.ม.
อำเภอฟากท่า
 1  นางฐานิดา   มีโส สองห้อง ประธานแม่บ้าน
 2  นายมังกร   ไพรสนธิ์ บ้านเสี้ยว ผู้ใหญ่บ้าน
 3  นางไสว   เพียงตา ฟากท่า รองนายก
 4  นางสมหมาย  อินฟากท่า ฟากท่า อ.ส.ม.
 5

 นางอมรรัตน์   จันทร์คำ

สองคอน
 เกษตรกร
อำเภอพิชัย
1

นายวันชัย   หอมมาลี

ไร่อ้อย

ลูกจ้าง อบต.

 2  นางชญานิษฐ์    เข็มมุข ในเมือง (เขตเทศบาล) ลูกจ้าง ทต.
 3  นางสวรรค์   เหล็กแจ้ง นายาง เกษตรกร
 4  นายเปล   บุญสุวรรณ์ ท่ามะเฟือง เกษตรกร
 5  นายสำราญ   เลื่อนลอย คอรุม เกาตรกร
 6  นางดาวรุ่ง   สอนหว่าง บ้านดารา รับจ้าง
7 นางสายหยุด  ทองคำ นาอิน เกษตรกร
8 นางใกล้รุ่ง  สุขนวล ในเมือง เกษตรกร
9 นายบรรจง   ไพรทอง บ้านหม้อ สมาชิก อบต.
       
อำเภอท่าปลา
 1  นางบุษยมาส  หาญกาย หาดล้า ประธานสภาฯ อบต.
 2  นายสมชาย  บุญประเสริฐ ท่าปลา (เขตเทศบาล) สมาชิก อบต.
 3  นางสาวเตือนใจ  เทพพัด จริม เลขานุการนายกฯ
 4 นางวิจิตร์  อินทร์จันทร์ ร่วมจิต ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
 5  นายสนั่น  หล้าติ๊บ นางพญา รองนายกฯ
 6  นายวิชิต  แดงจันตา น้ำหมัน รองนายกฯ
 7 นางคุ้ม   คลังกรณ์ ร่วมจิต (เขตเทศบาล) สมาชิก ทต.
 8 นางบัวทอง   กิกลิ้ง ผาเลือด รับจ้าง
       
อำเภอทองแสนขัน
 1  นายโสภณ   กุลให้ บ่อทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 2  นางสาวสมทรง   โนฟอง น้ำพี้ สมาชิก อบต.
 3  นางสร้อยเอี้ยว   ยิ่งยงสันต์ ป่าคาย รองนายก
 4  นายเสน่ห์   เทพทองคำ ผักขวง ข้าราชการ
  5  นางบุญช่วย   แสงโรจน์ บ่อทอง (เขตเทศบาล) อ.ส.ม.