รายชื่ออาสาสมัครแรงงานทั้งหมด

 
 

รายชื่ออาสาสมัครแรงงาน


 

 ที่  ชื่อ-สกุล  ตำบล  อาชีพ
อำเภอตรอน  

 1

นายเรวัตร    มากพันธ์ บ้านแก่ง เกษตรกร
  2 นางวิลัยลักษณ์   มูลสา น้ำอ่าง เกษตรกร
  3 นายวิเชียร    พุ่มห่าน หาดสองแคว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

  4

นางสาวรุ่งรัตน์  วงศ์กวี วังแดง(เขตเทศบาล) อ.ส.ม.

  5

นางนิตยา  จันกัด

วังแดง

ตัวแทนขายประกันชีวิต

 6
นางอำนวย  ทับทองดี บ้านแก่ง(เขตเทศบาล) เกษตรกร            
 7

 นางสาวสุดารัตน์    สุขใส

ข่อยสูง

เกษตรกร

อำเภอบ้านโคก  
 1 นายอภินันท์  อินอ่อน นาขุม  กำนันตำบลนาขุม
 2 นายอุดม    สิริวัฒนาเดชา บ่อเบี้ย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 3 นายมหพร    เขียวคำ
          
ม่วงเจ็ดต้น  เกษตรกร
 4 นางสาววริศรา   นันทะเขียว
           
บ้านโคก เกษตรกร
อำเภอลับแล  
 1 นางสุวรรณภานิตย์   ปิ่นเวหา ศรีพนมมาศ  สมาชิก ทต.
 2 นายเปลี่ยน  แหยมยินดี แม่พูล  เกษตรกร
 3 นายสมศักดิ์   อินทิพย์ ทุ่งยั้ง  รองนายก อบต.
 4 างสาวเยาวภา  พิมพ์โพธิ์ ชัยจุมพล นักการเมืองท้องถิ่น
 5 นางสาวอิสรีย์  ผาดำ แม่พูล (เขตเทศบาลตำบลหัวดง) ครูพี่เลี้ยง
 6 นางสาววิลาวัลย์    ใจคำ ฝายหลวง อดีตผู้ใหญ่บ้าน
 7 นางวังเวง  นิลสนธิ ด่านแม่คำมัน เกษตรกร
 8 นางอำไพ   ต๊ะสุก นานกกก อ.ส.ม.
9

 นางมาลัย   ทองอยู่

ไผ่ล้อม

 เกษตรกร

10

 นายภากร   แหลมหลัก

ทุ่งยั้ง (เขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง) เกษตรกร
           
อำเภอเมือง   
 1  นายเฉลิมเกียรติ   เทพประเสริฐ  แสนตอ  เกษตรกร
 2  นายพินิจ  จันทร์คำอ้าย              บ้านด่านนาขาม(เขตเทศบาล)  อ.ส.ม.
 3  นางวิวาห์    กรัณฑกาญจน์  ท่าอิฐ  ธุรกิจส่วนตัว
 4  นางสุวรรณา   นาคหลวง  น้ำริด  สมาชิก ทต.
 5  นายเล็ก   ยาสุ่ม  ขุนฝาง  รองนายก อบต.
 6  นางไสว  ใจมัง  หาดงิ้ว  เกษตรกร
 7  นางอุไร   เชื้อปู่คง  คุ้งตะเภา  อ.ส.ม.
 8  นายชเลง   ศิริวัฒน์  บ้านเกาะ  ผู้ใหญ่บ้าน
 9  นายบุญ   อ่อนคง  วังกะพี้  ประธานชุมชน
10  นางสน   แย้มศรี  ท่าเสา  ค้าขาย/รับจ้าง
11  นายเกี้ยว  อยู่ยืน บ้านด่านนาขาม  ผู้ใหญ่บ้าน
12  นางผล   ตันยะ วังดิน  เกษตรกร
13 นายชัยกิจ   มณี ป่าเซ่า ผู้ใหญ่บ้าน
14 นางสาวมุกดาพร    เงินเชื้อ ผาจุก ค้าขาย
15 นางลุ่มรวย   มอญเมือง หาดกรวด เกษตรกร
16 นางรำพึง    จ๋อยฟอง งิ้วงาม รับจ้าง
17  นางสาวปภาดา   แจ้มั่น ถ้ำฉลอง เกษตรกร
18

 นางอารีรัตน์    กิกิ้ง

บ้านด่าน เกษตรกร
อำเภอน้ำปาด
 1  นางญาณันธร   สายพา แสนตอ แม่บ้าน
 2  นางกุล   จันทร์แสนตอ ห้วยมุ่น เกษตรกร
 3  นางสมคิด  อิสสระ บ้านฝาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 4  นางพ่วน   เสาวภา เด่นเหล็ก ผู้ใหญ่บ้าน
 5  นายชื้น   วันเกลี้ยง น้ำไคร้ นายก อบต.
 6  นางสาด  คันเทีย น้ำไผ่ เกษตรกร
 7  นางวันเพ็ญ    เนตรพรม (เขตเทศบาล)
 แสนตอ อ.ส.ม.
อำเภอฟากท่า
 1  นางฐานิดา   มีโส สองห้อง ประธานแม่บ้าน
 2  นายมังกร   ไพรสนธิ์ บ้านเสี้ยว ผู้ใหญ่บ้าน
 3  นางไสว   เพียงตา ฟากท่า รองนายก
 4  นางสมหมาย  อินฟากท่า ฟากท่า อ.ส.ม.
 5

 นางอมรรัตน์   จันทร์คำ

สองคอน
 เกษตรกร
อำเภอพิชัย
 1  นางขวัญจิรา  พานทอง ท่าสัก (เขตเทศบาล) ลูกจ้าง ทต.
 2  นางชญานิษฐ์    เข็มมุข ในเมือง (เขตเทศบาล) ลูกจ้าง ทต.
 3  นางสวรรค์   เหล็กแจ้ง นายาง เกษตรกร
 4  นายเปล   บุญสุวรรณ์ ท่ามะเฟือง เกษตรกร
 5  นายสำราญ   เลื่อนลอย คอรุม เกาตรกร
 6  นางดาวรุ่ง   สอนหว่าง บ้านดารา รับจ้าง
 7  นางวิลาวัลย์   คงเทศน์ พญาแมน อ.ส.ม.
 8  นายวันชัย   หอมมาลี ไร่อ้อย ลูกจ้าง อบต.
 9  นางสาวพนา   รอดภัย บ้านโคน  เกษตรกร
10
นางมาลี   ศรีหะวงศ์       ท่าสัก รับจ้าง
11 นางใกล้รุ่ง  สุขนวล ในเมือง เกษตรกร
12 นายบรรจง   ไพรทอง บ้านหม้อ สมาชิก อบต.
13 นางสายหยุด  ทองคำ นาอิน เกษตรกร
อำเภอท่าปลา
 1  นางบุษยมาส  หาญกาย หาดล้า ประธานสภาฯ อบต.
 2  นายสมชาย  บุญประเสริฐ ท่าปลา (เขตเทศบาล) สมาชิก อบต.
 3  นางสาวเตือนใจ  เทพพัด จริม เลขานุการนายกฯ
 4  นายระดับ  พิมพ์แก้ว ท่าแฝก กำนัน
 5  นายสนั่น  หล้าติ๊บ นางพญา รองนายกฯ
 6  นายวิชิต  แดงจันตา น้ำหมัน รองนายกฯ
 7 นางคุ้ม   คลังกรณ์ ร่วมจิต (เขตเทศบาล) สมาชิก ทต.
 8 นางบัวทอง   กิกลิ้ง ผาเลือด รับจ้าง
 9
นายอธิบดี    คงดี ท่าปลา             สมาชิก อบต.
10 นางวิจิตร์    อินทร์จันทร์ ร่วมจิต ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
อำเภอทองแสนขัน
 1  นายโสภณ   กุลให้ บ่อทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 2  นางสาวสมทรง   โนฟอง น้ำพี้ สมาชิก อบต.
 3  นางสร้อยเอี้ยว   ยิ่งยงสันต์ ป่าคาย รองนายก
 4  นายเสน่ห์   เทพทองคำ ผักขวง ข้าราชการ
  5  นางบุญช่วย   แสงโรจน์ บ่อทอง (เขตเทศบาล) อ.ส.ม.