รง.จ.อุตรดิตถ์

  

   

 

ข้อมูล

 
 
 
     
 

ลิงค์

 
 

 

 
     
 

เข้าสู่ระบบ

 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
     

     
 

รายชื่ออาสาสมัครแรงงาน

 
 

รายชื่ออาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์


 

 ที่  ชื่อ-สกุล  ตำบล  อาชีพ
อำเภอตรอน  

 1

นายเรวัตร    มากพันธ์ บ้านแก่ง เกษตรกร
  2 นางวิลัยลักษณ์   มูลสา น้ำอ่าง เกษตรกร

  3

นางสาวรุ่งรัตน์  วงศ์กวี วังแดง(เขตเทศบาล) อ.ส.ม.

  4

นางนิตยา  จันกัด

วังแดง

ตัวแทนขายประกันชีวิต

 5

นายจรูญ   บัวกลม

ข่อยสูง

เกษตรกร

อำเภอบ้านโคก  
 1 นายอภินันท์  อินอ่อน นาขุม  กำนันตำบลนาขุม
 2 นายอุดม    สิริวัฒนาเดชา บ่อเบี้ย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
3

นายมหพร  เขียวขำ

ม่วงเจ็ดต้น

เกษตรกร

 
4 นางสุบิน   ดวงสุภา บ้านโคก เกษตรกร  
อำเภอลับแล  
 1 นางสุวรรณภานิตย์   ปิ่นเวหา ศรีพนมมาศ  สมาชิก ทต.
 2 นางทัศนีย์วรรณ   ยาสา แม่พูล  เกษตรกร
3 นางเสาวลักษณ์   ยอดแย้ม แม่พูล เกษตรกร
 4 นายสมศักดิ์   อินทิพย์ ทุ่งยั้ง (เขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ)  รองนายก อบต.
 5 างสาวเยาวภา  พิมพ์โพธิ์ ชัยจุมพล นักการเมืองท้องถิ่น  
6 นางสิริพร  ลำมะนา ฝายหลวง เกษตรกร  
7 นางวังเวง  นิลสนธิ ด่านแม่คำมัน เกษตรกร
8 นางอำไพ   ต๊ะสุก นานกกก อ.ส.ม.
9

 นางมาลัย   ทองอยู่

ไผ่ล้อม

 เกษตรกร

10

 นายภากร   แหลมหลัก

ทุ่งยั้ง (เขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง) เกษตรกร            
อำเภอเมือง   
 1  นายเฉลิมเกียรติ   เทพประเสริฐ  แสนตอ  เกษตรกร
 2  นายพินิจ  จันทร์คำอ้าย              บ้านด่านนาขาม(เขตเทศบาล)  อ.ส.ม.
 3  นางวิวาห์    กรัณฑกาญจน์  ท่าอิฐ  ธุรกิจส่วนตัว
 4  นางสุวรรณา   นาคหลวง  น้ำริด  สมาชิก ทต.
 5  นางไสว  ใจมัง  หาดงิ้ว  เกษตรกร
6  นางสาวอุไร   ทิพย์เทียม  คุ้งตะเภา  อ.ส.ม.
 7  นายชเลง   ศิริวัฒน์  บ้านเกาะ  ผู้ใหญ่บ้าน
 8  นายบุญ   อ่อนคง  วังกะพี้  ประธานชุมชน
9  นางสน   แย้มศรี  ท่าเสา  ค้าขาย/รับจ้าง
10  นายเกี้ยว  อยู่ยืน บ้านด่านนาขาม  ผู้ใหญ่บ้าน
11  นางผล   ตันยะ วังดิน  เกษตรกร
12 นายชัยกิจ   มณี ป่าเซ่า ผู้ใหญ่บ้าน
13 นางสาวมุกดาพร    เงินเชื้อ ผาจุก ค้าขาย
14 นางลุ่มรวย   มอญเมือง หาดกรวด เกษตรกร
15 นางรำพึง    จ๋อยฟอง งิ้วงาม รับจ้าง
16  นางสาวปภาดา   แจ้มั่น ถ้ำฉลอง เกษตรกร

17

18

 นางอารีรัตน์    กิกิ้ง

นายเล็ก   ยาสุ่ม

บ้านด่าน

ขุนฝาง

เกษตรกร

เกษตรกร

อำเภอน้ำปาด
 1  นางญาณันธร   สายพา แสนตอ แม่บ้าน
 2  นางกุล   จันทร์แสนตอ ห้วยมุ่น เกษตรกร
 3  นางเสน่ห์  ทองเทศ บ้านฝาย เกษตรกร
 4  นางพ่วน   เสาวภา เด่นเหล็ก ผู้ใหญ่บ้าน
 5  นายระดับ  พิมพ์แก้ว ท่าแฝก กำนัน
 6  นางสาด  คันเทีย น้ำไผ่ เกษตรกร

 7

8

 นางวันเพ็ญ    เนตรพรม (เขตเทศบาล)

นายสมเดช   โพธิ์ศรี

 แสนตอ

น้ำไคร้

อ.ส.ม.

เกษตรกร

อำเภอฟากท่า
 1  นางฐานิดา   มีโส สองห้อง ประธานแม่บ้าน
 2  นายมังกร   ไพรสนธิ์ บ้านเสี้ยว ผู้ใหญ่บ้าน
 3  นางไสว   เพียงตา ฟากท่า รองนายก
 4  นางสมหมาย  อินฟากท่า ฟากท่า อ.ส.ม.
 5

 นางอมรรัตน์   จันทร์คำ

สองคอน
 เกษตรกร
อำเภอพิชัย
   1

นางสาวจิราวรรณ   มหาต่างใจ

ไร่อ้อย

เกษตรกร

 2  นางชญานิษฐ์    เข็มมุข ในเมือง (เขตเทศบาล) ลูกจ้าง ทต.
 3  นางสวรรค์   เหล็กแจ้ง นายาง เกษตรกร
 4  นายเปล   บุญสุวรรณ์ ท่ามะเฟือง เกษตรกร
 5  นายสำราญ   เลื่อนลอย คอรุม เกาตรกร
 6  นางดาวรุ่ง   สอนหว่าง บ้านดารา รับจ้าง
   7 นางสายหยุด  ทองคำ นาอิน เกษตรกร
8 นางใกล้รุ่ง  สุขนวล ในเมือง เกษตรกร
9 นายบรรจง   ไพรทอง บ้านหม้อ สมาชิก อบต.

 10

11

12

13

 นางสาวภานุมาศ  เนตรจำนงค์

นางวิลาวัลย์   คงเทศน์

นางทองอยู่   เหมาะประไพพันธุ์

นายมานัต   บุญเลื่อน

 ท่าสัก

พญาแมน

ท่าสัก

บ้านโคน

 เกษตรกร

เกษตรกร

เกษตรกร

เกษตรกร

อำเภอท่าปลา
 1  นางบุษยมาส  หาญกาย หาดล้า ประธานสภาฯ อบต.
 2  นายสมชาย  บุญประเสริฐ ท่าปลา (เขตเทศบาล) สมาชิก อบต.
 3  นางสาวเตือนใจ  เทพพัด จริม เลขานุการนายกฯ
 4 นางวิจิตร์  อินทร์จันทร์ ร่วมจิต ผช.ผู้ใหญ่บ้าน
 5  นายสนั่น  หล้าติ๊บ นางพญา รองนายกฯ
 6  นางสุพัตรา   สิทธิโน น้ำหมัน เกษตรกร
 7 นางคุ้ม   คลังกรณ์ ร่วมจิต (เขตเทศบาล) สมาชิก ทต.
 8 นางบัวทอง   กิกลิ้ง ผาเลือด รับจ้าง
 9 นายอธิบดี   คงดี ท่าปลา สมาชิก อบต.
อำเภอทองแสนขัน
 1  นายโสภณ   กุลให้ บ่อทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 2  นางสาวสมทรง   โนฟอง น้ำพี้ สมาชิก อบต.
 3  นางสร้อยเอี้ยว   ยิ่งยงสันต์ ป่าคาย รองนายก
 4  นายเสน่ห์   เทพทองคำ ผักขวง ข้าราชการ
  5  นายสภาศิลป์   อิริยา บ่อทอง (เขตเทศบาล) เกษตรกร