ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สรจ.อุตรดิตถ์

 

 ประกาศราคากลาง

 ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา

 ประกาศการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี