สรจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

             วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยวิทยากรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ความรู้ในการชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ความรู้พื้นฐานงานบริการด้านจัดหางาน ด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านประกันสังคม ด้านสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานต่างประเทศและข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน และมอบหมายภารกิจให้อาสาสมัครแรงงานดำเนินการ ทั้งนี้ได้มีอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน