Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อต. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565 ในการนี้ นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้
นางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนและพิจารณากำหนดมาตรการ แนวทางการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาเด็กในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

TOP