Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อต. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย ไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์

pll_content_description

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 
ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม 
ณ จากห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

TOP