Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อต. ร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการสร้างคนไทยคุณภาพ

pll_content_description

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.
นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการสร้างคนไทยคุณภาพ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2565 ในการนี้ นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว และมอบหมายให้ นางนที สิงห์เนตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้อง FMS 102
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

TOP