Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

‘สรจ.อต.’ ร่วมประชุม ‘คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ‘ยาเสพติด’’

pll_content_description

           วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางกรนิกา เขจร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุม ‘คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์’ โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Zoom จากห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

          ในการประชุมดังกล่าวเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ สถานการณ์และแนวโน้มปัญหายาเสพติดภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านยาเสพติดป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศอ.ปส.จ.อต.) ทั้งในด้านมาตรการป้องกันยาเสพติด โครงการ TO BE NUMBER ONE ด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มาตรการบำบัดรักษายาเสพติด และมาตรการด้านการบริหารจัดการ

TOP