Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อุตรดิตถ์ ติดตามผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดอุตรดิตถ์

pll_content_description

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายนิติเทพ ลาบรรเทา และนางสาวสุจิณณา จำเริญ นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ทำเปลญวนจากเศษผ้า ณ วัดนาลับแลง ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ขุดคลองส่งน้ำคอนกรีตณ บ้านห้วยลึก ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โดยดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการอำเภอละ 20 คน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนด้านอาชีพให้มีรายได้เพื่อดำรงชีพเป็นการชั่วคราว ตลอดจนเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองต่อไป

TOP