Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

‘สรจ.อุตรดิตถ์’ ร่วมอบรม ‘การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน’

pll_content_description

            วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุม ‘โครงการอบรมให้ความรู้การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน’ ของสำนักงานแรงงานจังหวัด แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหัวข้อ ‘กรอบแนวคิด ทฤษฎี ความสำคัญของการประเมินผลโครงการ’ และ ‘การประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564’ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องศูนย์ฝึกอบรม ICT กระทรวงแรงงาน ชั้น 15 อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP