Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ให้บริการด้านแรงงานกับกลุ่มเปราะบาง (มิติรายได้) ภายใต้โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดอุตรดิตถ์

pll_content_description

TOP