Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

แรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการนำนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติ

pll_content_description

TOP