Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

5 เสือแรงงาน อต. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน ด้านอาชีพ ก.แรงงาน ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม ‘
คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565
โดยมี
นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเลขานุการ พร้อมด้วย นายโอมเดช เอกบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์ ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายประกิจ อยู่กรุง ผู้แทนจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ และส่วนราชการอื่น ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

TOP