Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงแรงงานในภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสาน และสนับสนุนในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน รวมทั้งกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

3. ดำเนินการเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

4. ประสานการดำเนินงานกับอาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายด้านแรงงาน เพื่อนำบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้่้นที่

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

TOP