Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า ...

โครงการ ม33 เรารักกัน ...

ประกันสังคมลดเงินสมทบ ...

การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ ...

คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ...

กระทรวงแรงงานออกมาตราการเยียวยาผู้ประกันตน ...

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ...

ประกันสังคมมอบความสุขต้อนรับปีใหม่ 2564 ...

หน้ากากอนามัย ใส่อย่างไรให้ถูกต้อง ...

TOP