Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อต. ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดอุตรดิตถ์

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายนิติเทพ ลาบรรเทา 
และ นางสาวสุจิณณา จำเริญ นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน กิจกรรมทำไม้กวาดทางมะพร้าว ทำเปลญวนจากเศษผ้า โดยดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และวัดนาลับแลง ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนด้านอาชีพ 
ให้มีรายได้เพื่อดำรงชีพเป็นการชั่วคราว ตลอดจนเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองต่อไป

TOP