Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อต. ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายนิติเทพ ลาบรรเทา 
และนางสาวสุจิณณา จำเริญ นักวิชาการแรงงาน ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ ในกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน 
โดยการขุดคลองส่งน้ำคอนกรีต
ทั้งนี้ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2565 
มีผู้ร่วมโครงการจำนวนอำเภอละ 20 คน ณ บ้านห้วยลึก ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนด้านอาชีพให้มีรายได้เพื่อดำรงชีพเป็นการชั่วคราว
ตลอดจนเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ 
นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองต่อไป

TOP