Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อต. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.

นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์

ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2565 เพื่อขับแคลื่อนตามแผนงานหลัก 5 ด้าน และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินการแผนงานด้านความมั่นคง

โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมสวางคบุรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

TOP