Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อต. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์

pll_content_description

สรจ.อต. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์
                     วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.) ในการนี้ นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
มอบหมายให้ นางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯผ่านระบบโปรแกรม
Cisco Webex Meeting ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

TOP