Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อต. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

สรจ.อต. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2565
                  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2565 วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (2560 -2564) ในการนี้ นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางกรนิกา เขจร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Meetings ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

TOP