Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

‘สรจ.อต.’ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2565

pll_content_description

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชกาารจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินคนพิการและผู้ดูแลคนพิการและโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ในการนี้ นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

TOP