Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อต. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ.2566-2570)

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางกรนิกา เขจร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวนัทธมน ต่ายลำยงค์ เครือข่ายสถานประกอบการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ.2566-2570) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx

โดยมี นายธนาธร คัยนันท์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานการประชุม

TOP