Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

‘สรจ.อต.’ ร่วมประชุม ‘ชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ’

pll_content_description

            วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางนที สิงห์เนตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมประชุม ‘ชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai)’ เพื่อทดแทนระบบ GFMIS ปัจจุบัน รวมไปถึงขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ได้เป็นอย่างดี ผ่านระบบ Google Meet จากห้องสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

TOP