Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อต. ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
มอบหมายให้ นางนที สิงห์เนตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดสู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

TOP