Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อต. ร่วมรับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

pll_content_description

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังการบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ในหัวข้อ “PDPA สำหรับผู้บริหารและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกฎหมายดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Meetings
ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

TOP