Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรจ.อุตรดิตถ์ ร่วมปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดอุตรดิตถ์

pll_content_description

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวสุจิณณา จำเริญ และนายนิติเทพ ลาบรรเทา นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ ในกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานกิจกรรมฝึกปูกระเบื้องในพื้นที่ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2565 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนอำเภอละ 20 คน ณ ศาลาโรงทานวัดห้วยผึ้ง หมู่ 4 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาดและที่ทำการกองทุนหมู่บ้านทุ่งเอี้ยง หมู่ 5 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนด้านอาชีพให้มีรายได้เพื่อดำรงชีพเป็นการชั่วคราว ตลอดจนเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองต่อไป

TOP