Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

‘สรจ.อุตรดิตถ์’ ร่วมอบรมระบบการบันทึกฐานข้อมูล การพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.)

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางไพฑูรย์ เหล็กมั่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น ร่วมอบรมระบบการบันทึกฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.) จากรูปแบบกระดาษเป็นแบบรายงานในระบบ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงานโดยมี นายโอมเดช เอกบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ในการนี้ นายอรรถกฤช สนธิสุทธิ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ถนนพิษณุโลก – เด่นชัย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

TOP