Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

pll_content_description

TOP