Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

‘แรงงานอุตรดิตถ์’ ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายนิติเทพ ลาบรรเทา นางสาวสุจิณณา จำเริญ และนางสาวพชรกร จู่คำศรี นักวิชาการแรงงาน ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ ในกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน โดยเป็นการทาสีรั้ววัด/โรงเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่โดยรอบทั้งนี้ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 20 – 23 มกราคม 2565 มีผู้ร่วมโครงการจำนวนอำเภอละ 20 คน ณ โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ 5 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล และวัดป่ากะพี้ หมู่ 9 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือนร้อนด้านอาชีพให้มีรายได้เพื่อดำรงชีพเป็นการชั่วคราว ตลอดจนเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองต่อไป

 

 

TOP