Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 4 ปี 2562 (ต.ค.-ธ.ค.2562) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561) ...

TOP