Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม 2551) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2550 (มกราคม-ธันวาคม 2550) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2550) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2550) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 2 (เมษายน-มิถุนายน 2550) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม 2550) ...

TOP