Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

การประเมินคุณธรรมฯ (ITA) งปม.65

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลพื้นฐาน

01  โครงสร้างหน่วยงาน

02  ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A 

O9 Social Network 

การดำเนินงาน

010 แผนการดำเนินงานประจำปี

011  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

012  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

013  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

O17  E–Service 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว)

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31  ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนการป้องกันการทุจริต

O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

221
TOP