Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

‘สรจ. อุตรดิตถ์’ลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง ...

Mol-Thailand

‘อุตรดิตถ์’ เดินหน้า ‘แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ปี 2566 – 2570 ...

Mol-Thailand

‘สรจ.อต.’ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ...

Mol-Thailand

‘สรจ.อต.’ ร่วมประชุม “ กรมการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการ ‘สิงหาคม 64’ ” ...

Mol-Thailand

‘สรจ.อต.’ สนับสนุนการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต ‘ดวงตาแรงงาน’ ...

Mol-Thailand

‘สรจ.อต’ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ...

TOP